กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานได้ผล คนมีความสุข >>เลขที่เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

รับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

..

รับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 

นำเสนอผลการดำเนินงาน ร.ร.

present_songsermbr2 กลุ่มเครือข่ายฯ 20 กลุ่ม

ดาวน์โหลดสถานศึกษาสีขาว

fanpage

สภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

สมัครสภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

แนวปฏิบัติ

.

การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ

นักเรียนไปต่างประเทศ

การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ภาพประกวดระเบียบแถว

นำเสนอกุลยุทธ์ สพป.บร.2

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Hit Counter provided by laptop reviews

Br2 Online

br2online

ทะเบียนคุมเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4″

เลขที่เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4

คลิกที่นี่

 

Be Sociable, Share!

หนังสือราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Be Sociable, Share!

สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย

สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย

Be Sociable, Share!

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข” ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข” ประจำปี 2557

การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข”  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 250 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อม  สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสม  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

>>>>คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Be Sociable, Share!

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการขออนุญาต

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

                -แนวปฎิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘

                -เอกสารประกอบ

                                ๑) โครงการฯ

                                ๒) กำหนดการ

                                ๓) แผนที่จากโรงเรียน ถึงสถานที่จะไป

                                ๔) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ส่งตัวอย่างเฉพาะหนังสือฯ ๑ ฉบับ)

                                ๕)บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม

                                ๖) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

                                ๗) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ควรทำประกันภัยฯ ให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง)

                                ๘)  รายงานเขตพื้นที่ฯ  เสร็จสิ้นโครงการแล้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร

ระเบียบ ข้อ ๗

-ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาตามข้อ ๕(๑)

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๒)

-และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๓)

สรุป

๑)  กรณีไม่ค้างคืน ตามข้อ ๕(๑) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต

๒)  กรณีค้างคืน ตามข้อ ๕(๒)/และกรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๕(๓)

ให้จัดทำหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ส่งถึงเขตพื้นที่ ฯ ก่อนออกเดินทางฯ  ๑๕ วัน

 

ให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป

นอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    โดยเคร่งครัด  และให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1. แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

2. คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 

 

Be Sociable, Share!

กิจกรรมรณรงค์การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา)

DSCF7484

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง “จันทศิริอนุสรณ์” อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Be Sociable, Share!

การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557

โลโก้สภานักเรียน21. หนังสือแจ้งโรงเรียนสมัคร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557.pdf คลิก

2. คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557.pdf คลิก

Be Sociable, Share!

รับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

 

Be Sociable, Share!

สารวันเด็กแห่งชาติ 2557

สาร นายกรัฐมนตรี
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ 2557

 

 

 

โพสโดย : สมประสงค์

Be Sociable, Share!

ประกาศ ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประกาศ
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
กำหนดการ
แผนที่

Be Sociable, Share!

การประกวดวาดภาพนก งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2556

วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ ศาลหลักเมืองอำเภอประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

>>>>>> คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<<<<

 

Be Sociable, Share!

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4  ซึ่งจัดการแข่งขันวันที่ 14-22 ธันวาคม 2556

ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

สนามกีฬาหนองระแซซันเทศบาลตำบลประโคนชัย

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย

สนามกีฬาโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีถาวร

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกมะขาม

สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี้        >>>>Click<<<<

Be Sociable, Share!

ประกาศผลรางวัลโครงการเติมสีสันเด็กบุรีรัมย์ “i-mobile stadium Art contest”

สรุปผลรางวัลเติมสีสันเด็กบุรีรัมย์  “i-mobile stadium Art contest” ครั้งที่ 1

Be Sociable, Share!

การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ

logotangpratet

************************

1.  การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ  คลิก

2. ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิก

 

Be Sociable, Share!

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2557

กตัญญู           รู้หน้าที่
เป็นเด็กดี          มีวินัย

สร้างไทย      ให้มั่นคง

 

Be Sociable, Share!

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ เติมสีสันเด็กบุรีรัมย์ “ I-mobile Stadium Art Contest ”

999

ด้วยโครงการประกวดวาดภาพได้สิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด ในวันที่ 30 พ.ย. 2556  คณะกรรมการทั้ง 5 เขต ได้คัดเลือกภาพของนักเรียนเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00–17.00 น. ณ  สนามไอโมบาย  ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย           จึงแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบได้นำนักเรียนไปประกวดวาดภาพในรอบชิงชนะเลิศตามวัน เวลา ดังกล่าว และให้กรอกข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์ ครูุผู้ควบคุม  จำนวน 2 ท่าน ภายใน วันที่ 17 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ เติมสีสันเด็กบุรีรัมย์ “ I-mobile Stadium Art Contest ” คลิกเพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์      คลิกที่นี่

กำหนดการจัดงาน

พื้นที่ อ่านเพิ่มเติม

Be Sociable, Share!

การแข่งขัน สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9 ประจำปี 2556

31 ขา สามัคคี

การแข่งขัน สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9 ประจำปี 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยเป็นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซวประดู่ โรงเรียนบ้านเสม็ด โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1 จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

Be Sociable, Share!

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4

การแข่งขันกีฬานักเรียนสพปบุรีรัมย์เขต2เกมส์123

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  กำหนดจัดการแข่งกีฬานักเรียน    สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4 สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล  วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง      เทเบิลเทนนิส และกรีฑา และมอบหมายให้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอประโคนชัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-22 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาในพื้นที่อำเภอประโคนชัย     จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  เวลา 08.30 น. และพิธีปิดในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย และได้จัดทำสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง     ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด และขอความร่วมมือประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งนักกีฬาพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามกำหนดในสูจิบัตรการแข่งขัน
  2. จัดขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ขบวนพาเหรดอย่างน้อยกลุ่มเครือข่ายละ 50 คน ประกอบด้วยธงสีประจำหน่วยกีฬา ป้ายประจำหน่วยกีฬา และกองดุริยางค์ (ถ้ามี) หรืออื่น ๆ            ตามความเหมาะสม โดยรายงานตัวในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียน   อนุบาลประโคนชัย
  3. จัดกองเชียร์ประจำอัฒจันทร์ โดยเฉพาะในวันพิธีเปิดการแข่งขัน ในนามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประดับตกแต่งอัฒจันทร์ตามความเหมาะสม
  4. จัดส่งนักกีฬาหรือตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1-3 ในแต่ละ

ชนิดกีฬาเข้ารับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากประธานในพิธี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556    เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในการดำเนินการของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลด ระเบียบการแข่งขัน/กำหนดการเปิด-ปิด/สูจิบัตร ที่นี่

 

1.สูจิบัตรดาวน์โหลดคลิก

2. สูจิบัตรดาวน์โหลดคลิก

3.ดาวน์โหลดคำสั่ง คลิก

ดาวน์โหลดคำสั่ง  (เพิ่มเติม)

แนบไฟล์ :
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]

*******

หนังสือราชการ

1.หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด แนบไฟล์ :
[ แนบไฟล์ ]

2.หนังสือแจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง แนบไฟล์ :
[ แนบไฟล์ ]

ลิงค์สำรอง http://br2game4.blogspot.com/

ลิงก์ถาวร: http://www.songsermbr2.org/?p=1144

Be Sociable, Share!

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2556

รวมภาพถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2556

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2556  และมีโรงเรียนเข้าร่วมพิธี จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์                                                          2. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

3. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย                                                             4. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

5. โรงเรียนวัดแจ้ง                                                                                 6. โรงเรียนบ้านหนองม่วง

7. โรงเรียนบ้านโคกตูม                                                                         8. โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ

9. โรงเรียนบ้านแสลงโทน                                                                   10. โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

11. โรงเรียนวัดสำโรง                                                                           12. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

13. โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ

โดยจัดพิธีถวายราชสดุดี ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองตุลงพิทยาสรรพ์  อ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงขอขอบพระคุณโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมพิธีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพทั้งหมดสามมารถ download และดูเพิ่มเติม ได้ที่ >>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404515822984816.1073741836.373424259427306&type=1

 

Be Sociable, Share!

กำหนดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9”

logo

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด/บ้านแซวประดู่/บ้านโคกเพชรไสยา
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9” นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9” ขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้ควบคุมทีม ให้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
หนังสือราชาการ ไฟล์แนบโรงเรียนบ้านเสม็ด/บ้านแซวประดู่/บ้านโคกเพชรไสยา แนบไฟล์ :
[ แนบไฟล์ 1]

——————————–

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ/วัดบ้านยาง(ช้อยฯ)/บ้านจรอกใหญ่/อนุบาลประโคนชัย/ บ้านหนองไผ่/บ้านหนองบอนวิทยา

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  กำหนดจัด         การแข่งขันกีฬา สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9 สำหรับนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค       และระดับประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9 ขึ้น และให้ท่านอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่    ตามคำสั่งฯ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามตามไฟล์แนบ  [ แนบไฟล์ 1]

 

Be Sociable, Share!

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  แจ้งว่า  ได้รับแจ้งจากเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเยาวชนด้านวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด ติด…คิดใหม่” ในโครงการ “พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และรณรงค์ให้เยาวชนผลิตสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์    จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนแจ้งให้นักเรียนที่มีความสนใจโครงการ ส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ynetbangkok.or.th   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

http://202.143.147.252/news-br2/file_document/document_7120131111045847.pdf

Be Sociable, Share!

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายเรืองเดช ทองศรี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา

บุคลากร

การรับนักเรียน

รับนักเรียนปี 56

นโยบายการรับนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

เว็บไซต์เดิม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าชมเว็บไซต์เดิม